Loading...

merry

Loading...

ยิ้ม

Loading...

Sunday, December 18, 2011

ยิ้มก่อนแล้วคิดว่า ปีใหม่ ต้องดีกว่าปีเก่า

ปีใหม่
 โปสการ์ด ของท่านพุทธทาสภิกขุ
   
    ปีใหม่ ต้อง ดีกว่าปีเก่า เป็นโปสการ์ด ที่ท่านพุทธทาสได้พิมพ์ดีดไว้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นเตือนใจสำหรับเราชาวพุทธ มีปีใหม่อย่างไร ถึงจะเรียกว่า ปีใหม่ มิฉะนั้นท่านก็ว่าเป็นปีเก่า ตลอดไป ไม่ถึงปีใหม่สักที
     โดยเฉพาะ ปี่ใหม่ที่จะถึงนี้  ให้ทุกท่านใหม่ด้วยการ สว่างกว่า สะอาดกว่า และสงบกว่า และมียิ้มก้นถ้วนหน้า ครับ

*******
     กิ่งธรรมจาก http://www.buddhadasa.org

No comments:

Post a Comment